https://youtu.be/eiZjxkJhdKQ

これがマキタさんの「ロボプロ」です!

とくとご覧あれ!